admin
Tin tức 16/01/2024 37 Lượt xem

Luật sửa đổi đất đai 2024 cần lưu ý những gì ?

Luật sửa đổi đất đai 2024 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Luật này có nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó có những nội dung cần lưu ý sau mà nhà đất gia lâm tổng hợp : Luật sửa đổi đất đai 2024 cần lưu ý những gì ?

 • Quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Theo quy định của Luật Đất đai 2013, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, luật không quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của họ đối với đất đai. Luật sửa đổi đất đai 2024 cần lưu ý những gì ?

Luật sửa đổi đất đai 2024 đã bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với đất đai. Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền:

 • Nhận chuyển quyền sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất;
 • Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Tuân theo các quy định của pháp luật về đất đai;

 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 • Bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Luật sửa đổi đất đai 2024 đã bổ sung một số quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cụ thể như sau:

 • Bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế – xã hội không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 • Bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư.

 • Bổ sung quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất trong khu vực dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 • Định giá đất

Luật sửa đổi đất đai 2024 đã bổ sung quy định về định giá đất, cụ thể như sau:

 • Bổ sung quy định về phương pháp định giá đất.

 • Bổ sung quy định về định giá đất đối với trường hợp thu hồi đất.

 • Bổ sung quy định về định giá đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Bổ sung quy định về định giá đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất.

 • Các nội dung khác

Ngoài những nội dung nêu trên, Luật sửa đổi đất đai 2024 cũng có một số thay đổi đáng chú ý khác, như:

 • Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức sử dụng đất.
 • Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.
 • Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư sử dụng đất.
 • Bổ sung quy định về giao đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất.
 • Bổ sung quy định về chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Bổ sung quy định về thu hồi đất.

Người dân cần nắm rõ những thay đổi của Luật sửa đổi đất đai 2024 để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất đai.